วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๓
วันจันทร์ที่๖ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอบกลางภาคเรียนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนรายวิชาภาษาไทย 
 • ตรวจข้อสอบกลางภาคเรียนให้นักเรียนชั้นม.๒
วันอังคารที่ ๗เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • จัดเตรียมข้อมูลในการจัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ  
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยมือเรา
วันพุธที่๘ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ให้นักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๓คน สอบแก้ตัวกลางภาคเรียนรายวิชาภาษาไทยและสอนเรื่องการเขียนรายงาน
วันพฤหัสบดีที่๙ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนเรื่องการเขียนโครงการ
 • จัดป้ายนิทรรศการวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา๒๕๕๕
 • ตรวจการบ้านนักเรียน
วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 •  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 •   จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น