วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๘
วันจันทร์ที่๑๐เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนเรื่องคุณค่าหลักศิลาจารึกด้านที่๑
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียนชั้นม.๒
วันอังคารที่๑๑เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • นักเรียนไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ ณ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                             
วันพุธที่๑๒เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • นักเรียนไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ ณ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                             
วันพฤหัสบดีที่๑๓เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนเรื่องสรุปบทที่๓เรื่องศิลาจารึกด้านที่๑
 •  ตรวจการบ้านให้นักเรียนชั้นม.๒
วันศุกร์ที่๑๔เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประโรงเรียนในตอนเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเรื่องเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างในการเรียนการสอน
นักเรียนทุกคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตน
นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันวิชาการตั้งใจฝึกซ้อมและตั้งใจแข่งขันตามสาระการเรียนรู้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น