วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๘
วันจันทร์ที่๑๐เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนเรื่องคุณค่าหลักศิลาจารึกด้านที่๑
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียนชั้นม.๒
วันอังคารที่๑๑เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • นักเรียนไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ ณ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                             
วันพุธที่๑๒เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • นักเรียนไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ ณ โรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช                                             
วันพฤหัสบดีที่๑๓เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนเรื่องสรุปบทที่๓เรื่องศิลาจารึกด้านที่๑
 •  ตรวจการบ้านให้นักเรียนชั้นม.๒
วันศุกร์ที่๑๔เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประโรงเรียนในตอนเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเรื่องเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างในการเรียนการสอน
นักเรียนทุกคนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตน
นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันวิชาการตั้งใจฝึกซ้อมและตั้งใจแข่งขันตามสาระการเรียนรู้เป็นอย่างดี
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๗
วันจันทร์ที่๓เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องขั้นตอนการเขียนรายงาน
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียนชั้นม.๒
วันอังคารที่๔เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ช่วยฝ่ายวิชาการจัดทำแบบบันทึกการนิเทศ/การเยี่ยมชั้นเรียน
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเรื่องเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
วันพุธที่๕เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๔คนเรื่องลักษณะของประโยค
 • จัดทำแบบบันทึกการนิเทศเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล
วันพฤหัสบดีที่๖เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๔คนเรื่องการเขียนบรรยายและพรรณนา
 • จัดทำสื่อต่างๆในการจัดชั้นเรียน
วันศุกร์ที่๗เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประโรงเรียนในตอนเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเรื่องเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
 • จัดทำสื่อต่างๆในการจัดชั้นเรียน


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๖
วันจันทร์ที่๒๗ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องสรุปบทเสภาสามัคคีเสวก 
วันอังคารที่ ๒๘เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • เข้าสอนนักเรียนชั้นม.๒วิชาคณิตศาสตร์แทนคุณครูทุติยา
  สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
วันพุธที่๒๙ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง  
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องศิลาจารึกหลักที่๑
 •  เข้าสอนแทนครูมยุรีรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่๓
วันพฤหัสบดีที่๓๐ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องแผนผังความคิดพ่อขุนรามคำแหง
วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
·  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
·  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๕
วันจันทร์ที่๒๐ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องทดสอบการอ่านบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
 • ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point เพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ 
วันอังคารที่ ๒๑เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 •  ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point และการนำเสนอผลงานเพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันพุธที่๒๒ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง  
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องสัมผัสกลอนสัมผัสใจ
 •   ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point และการนำเสนอผลงานเพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่๒๓ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องการคัดลายมือ
วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 •   ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า 
 •   ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 •  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๔
วันจันทร์ที่๑๓ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
วันอังคารที่ ๑๔เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • เข้าสอนนักเรียนชั้นอนุบาลแทนคุณครูสุมลและคุณครูธันยมัย(เนื่องจากคุณครูติดภาระกิจ)
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยมือเรา
วันพุธที่๑๕ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ลาเนื่องจากไปทำฟันที่โรงพยาบาลท่าศาลา 
วันพฤหัสบดีที่๑๖ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 •  ฝึกซ้อมการท่องบทอาขยานให้แก่นักเรียนชั้นม.๓เพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
วันศุกร์ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
·  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
·  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ทำpower point เพื่อจะไปแข่งขันทักษะวันวิชาการ
·  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๓
วันจันทร์ที่๖ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอบกลางภาคเรียนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนรายวิชาภาษาไทย 
 • ตรวจข้อสอบกลางภาคเรียนให้นักเรียนชั้นม.๒
วันอังคารที่ ๗เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • จัดเตรียมข้อมูลในการจัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ  
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยมือเรา
วันพุธที่๘ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ให้นักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๓คน สอบแก้ตัวกลางภาคเรียนรายวิชาภาษาไทยและสอนเรื่องการเขียนรายงาน
วันพฤหัสบดีที่๙ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนเรื่องการเขียนโครงการ
 • จัดป้ายนิทรรศการวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา๒๕๕๕
 • ตรวจการบ้านนักเรียน
วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 •  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 •   จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 •  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๒
วันจันทร์ที่๓๐ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๔ คนเรื่องการพูดโน้มน้าว,การพูดโฆษณา
 • ออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ ข้อ
วันอังคารที่ ๓๑เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๑๐ คนเรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
วันพุธที่๑ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องนำเสนอการพูดโฆษณาหน้าชั้นเรียน
 • คณะครูและนักเรียนชั้นป.๔-ม.๓แห่เทียนพรรษาในภาคบ่าย ณ วัดเกียบ
วันพฤหัสบดีที่๒ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕
·         ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชา
 วันศุกร์ที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕
        ·         ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชา