วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๗
วันจันทร์ที่๓เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องขั้นตอนการเขียนรายงาน
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียนชั้นม.๒
วันอังคารที่๔เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ช่วยฝ่ายวิชาการจัดทำแบบบันทึกการนิเทศ/การเยี่ยมชั้นเรียน
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเรื่องเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
วันพุธที่๕เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๔คนเรื่องลักษณะของประโยค
 • จัดทำแบบบันทึกการนิเทศเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล
วันพฤหัสบดีที่๖เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๔คนเรื่องการเขียนบรรยายและพรรณนา
 • จัดทำสื่อต่างๆในการจัดชั้นเรียน
วันศุกร์ที่๗เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประโรงเรียนในตอนเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเรื่องเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
 • จัดทำสื่อต่างๆในการจัดชั้นเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น