วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๐
วันจันทร์ที่๑๖ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • แข่งกีฬาอำเภอ ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ต. ท่าศาลา  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ ๑๗เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ลาป่วย ๑วัน
วันพุธที่๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดบทเสภาสามัคคีเสวก
วันพฤหัสบดีที่๑๙ เดือนกรกฎาคมพ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียน
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๒ คนเรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนกิจกรรมเขียนคำถูก ลายมือสวยด้วยตัวเรา
 • เช็คสถิตินักเรียนที่มาเรียน
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๙
วันจันทร์ที่๙ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องลายมือดีมีเสน่ห์
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียน
วันอังคารที่ ๑๐เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องท่องบทอาขยานเบิกบานใจ
วันพุธที่๑๑ เดือนกรกฎาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องผังความคิดช่วยพินิจวรรณคดี
วันพฤหัสบดีที่๑๒ เดือนกรกฎาคมพ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียน
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องสรุปเนื้อหาสาระ
วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
 • สำรวจพืชพรรณต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน
 • ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้คุณครูพี่เลี้ยงตรวจ
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๘
วันจันทร์ที่๒ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๕ คนเรื่องการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียน
วันอังคารที่ ๓เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล๑- อนุบาล๒ แทนคุณครูสุมลและคุณครูธันยมัย(เนื่องจากคุณครูติดภาระกิจ)
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องการวิเคราะห์วรรณกรรมและทดสอบท่องบทอาขยานบทเสภาสามัคคีเสวก
วันพุธที่๔ เดือนกรกฎาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล๑- อนุบาล๒ แทนคุณครูสุมลและคุณครูธันยมัย(เนื่องจากคุณครูติดภาระกิจ)
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๕ คนเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกและทำแบบทดสอบก่อนเรียน
วันพฤหัสบดีที่๕ เดือนกรกฎาคมพ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • ดูแลนักเรียนชั้นอนุบาล๑- อนุบาล๒ แทนคุณครูสุมลและคุณครูธันยมัย(เนื่องจากคุณครูติดภารกิจ)
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องสรุปเนื้อหาสาระ
วันศุกร์ที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้า
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่อง
 • ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้คุณครูพี่เลี้ยงตรวจ
 • ตรวจการบ้านให้นักเรียน
สัปดาห์ที่๗
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๕ คนเรื่องพัฒนาหนังสือด้วยปัญญาและการคัดลายมือ
 • จัดป้ายนิทรรศการวันสุนทรภู่
วันอังคารที่ ๒๖เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องการพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
 • ดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
วันพุธที่ ๒๗เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องคัดสรรวรรณกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๕
 • แข่งกีฬากลุ่มเครือข่ายพานทองไทย ณ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่๙๒ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ ๒๙เดือนมิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๕
 • แข่งกีฬากลุ่มเครือข่ายพานทองไทย ณ โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่๙๒ ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่๖
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันจันทร์ที่๑๘ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน ๒๒ คน เรื่องคำราชาศัพท์
 • ดูแลนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
วันอังคารที่๑๙ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๕คน เรื่องการเขียนบรรยายและพรรณนา
 • ดูแลนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น

วันพุธที่๒๐ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕

 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน ๒๖ คน เรื่องคุณค่าข้อคิดเตือนใจ
 • ดูแลนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
วันพฤหัสบดีที่๒๑ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชน
วันศุกร์ที่๒๒ เดือนกรกฎาคม พ .ศ.๒๕๕๕
 • ลาลงนามเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สัปดาห์ที่๕
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันจันทร์ที่๑๑ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒
 • เข้าสอนแทนคุณครูทุติยา(คณิตศาสตร์)ในคาบที่๒เนื่องจากคุณครูติดภาระกิจ
 • ดูแลนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
วันอังคารที่๑๒ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ผู้อำนวยการประชุมครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑จำนวน๙คนเกี่ยวกับความคืบหน้าในภาระงานต่างๆ
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๖คน เรื่องการอ่านจับใจความ
 • ดูแลนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
วันพุธที่๑๓ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒
 • ดูแลนักเรียนฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
วันพฤหัสบดีที่๑๔ เดือน มิถุนายนพ .ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลควบคุมนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู๕๕
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน ๒๖ คน เรื่องอภิปรายขยายความคิด
วันศุกร์ที่๑๕ เดือนมิถุนายน พ .ศ.๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖คน เรื่องการเขียนบรรยายและพรรณนา