วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่๔
วันจันทร์ที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 • หยุดเรียนวันวิสาขบูชา
วันอังคารที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
วันพุธที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 • ลาประชุมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 • ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
 • ควบคุมดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
 • ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้คุณครูพี่เลี้ยงตรวจ
วันศุกร์ที่๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
 • ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 • ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
 • ควบคุมดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาในช่วงเย็น
ผลการปฏิบัติงาน
 • นักเรียนตั้งใจทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
 • นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือ
 • นักเรียนตั้งใจฝึกซ้อมกีฬาด้วยความตั้งใจ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่๓
วันจันทร์ที่๒๘เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
·  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
·  ช่วยดูแลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล๑-๒(เนื่องจากครูประจำชั้นติดภาระกิจ)
วันอังคารที่๒๙เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
·  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษาจัดป้ายนิเทศวันงดสูบบุหรี่โลก
·  สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
วันพุธที่๓๐เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
·  ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
·  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ
·  สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
วันพฤหัสบดีที่๓๑เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
·  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
·  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
วันศุกร์ที่๑เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
·  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
·  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  คาบที่๒ ชั่วโมงภาษาอังกฤษม.๒เข้าสอนแทนคุณครูวรรณา(เนื่องจากคุณครูวรรณาติดภาระกิจ)
·  ดูแลควบคุมนักกีฬา
ผลการปฏิบัติงาน
นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ
นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือและทำงานส่งตรงต่อเวลา
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

 

บันทึกการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่๒
วันจันทร์ที่๒๑เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- ศึกษาประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งชน
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย

วันอังคารที่๒๒เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจ

วันพุธที่๒๓เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
- ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน(ช่วงเย็นก่อนเลิกเรียน)

วันพฤหัสบดีที่๒๔เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย
- (ช่วงบ่าย)ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ที่๒๕เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- เช็คหนังสือเรียนทุกระดับชั้นเพื่อแจกนักเรียนตามจำนวน
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย

ผลการปฏิบัติงาน
 • นักเรียนให้ความร่วมมือในการสอนเป็นอย่างดี
 • นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่๑
วันจันทร์ที่๑๔เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- ท่านผู้บริหารสถานศึกษาประชุมคุณครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา
- พบปะพูดคุยกับคุณครูพี่เลี้ยง
- ช่วยคุณครูประจำชั้นป.๑แจกหนังสือเรียนพร้อมสมุดให้แก่นักเรียน
- สอนนักเรียนชั้นป.๑รายวิชาภาษาไทย

วันอังคารที่๑๕เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นป.๑รายวิชาภาษาไทย
- ศึกษาสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆของโรงเรียน

วันพุธที่๑๖เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- ปรึกษาคุณครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย

วันพฤหัสบดีที่๑๗เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 - ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- ศึกษาข้อมูลโรงเรียน
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย

วันศุกร์ที่๑๘เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
 - ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
- ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
- เช็คสถิตินักเรียนที่มาเรียน
- สอนนักเรียนชั้นม.๒รายวิชาภาษาไทย

ผลการปฏิบัติงาน
 • นักเรียนตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมที่จัดให้เป็นอย่างดี
 • นักเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย