วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๖
วันจันทร์ที่๒๗ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องสรุปบทเสภาสามัคคีเสวก 
วันอังคารที่ ๒๘เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • เข้าสอนนักเรียนชั้นม.๒วิชาคณิตศาสตร์แทนคุณครูทุติยา
  สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๕คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา
วันพุธที่๒๙ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง  
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องศิลาจารึกหลักที่๑
 •  เข้าสอนแทนครูมยุรีรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่๓
วันพฤหัสบดีที่๓๐ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕ 
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง 
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนเรื่องแผนผังความคิดพ่อขุนรามคำแหง
วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕ 
·  ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า
·  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
·  สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒จำนวน๒๖คนกิจกรรมเขียนคำถูกลายมือสวยด้วยตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น