วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  น.ส. ญาณิศา  แซ่หง่วน
รหัสนักศึกษา  5111113124
ชื่อเล่น แคท
วันเกิด  29/09/2532
ปัจจุบันศึกษาอยู่  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
หลักสูตรภาษาไทย  คณะครุศาสตร์