วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๒
วันจันทร์ที่๓๐ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๔ คนเรื่องการพูดโน้มน้าว,การพูดโฆษณา
 • ออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ ข้อ
วันอังคารที่ ๓๑เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๑๐ คนเรื่องการแต่งกลอนสุภาพ
วันพุธที่๑ เดือนสิงหาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒ จำนวน ๒๖ คนเรื่องนำเสนอการพูดโฆษณาหน้าชั้นเรียน
 • คณะครูและนักเรียนชั้นป.๔-ม.๓แห่เทียนพรรษาในภาคบ่าย ณ วัดเกียบ
วันพฤหัสบดีที่๒ เดือนสิงหาคมพ..๒๕๕๕
·         ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชา
 วันศุกร์ที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ..๒๕๕๕
        ·         ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชา
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
สัปดาห์ที่๑๑
วันจันทร์ที่๒๓ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นม.๒ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
 • สอนนักเรียนชั้นม.๒จำนวน ๒๖คน เรื่องบทวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาและคุณค่าด้านวรรณศิลป์
วันอังคารที่ ๒๔เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔,๕,๖-มัธยมศึกษาปีที่๑,๒,๓พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑โรงเรียนบ้านทุ่งชนไปทัศน์ศึกษาที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันพุธที่๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.. ๒๕๕๕
 • ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔,๕,๖-มัธยมศึกษาปีที่๑,๒,๓พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑โรงเรียนบ้านทุ่งชนไปทัศน์ศึกษาที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่๒๖ เดือนกรกฎาคมพ..๒๕๕๕
 • ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔,๕,๖-มัธยมศึกษาปีที่๑,๒,๓พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑โรงเรียนบ้านทุ่งชนไปทัศน์ศึกษาที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ..๒๕๕๕
 • ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔,๕,๖-มัธยมศึกษาปีที่๑,๒,๓พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู๑โรงเรียนบ้านทุ่งชนไปทัศน์ศึกษาที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร